Behavior in Giving alms of Buddhist in the Present

Authors

  • Chanon Pudee Mahamakut buddhist university
  • บุญร่วม คำเมืองแสน

Keywords:

Behavior, Giving alms

Abstract

The objectives of this thesis were; 1) To study the alms giving of Buddhists.2) To study Buddhist giving alms behavior.3) To study and analyze the value of Buddhist giving alms behavior.The research was performed to evaluate the offering, they give behavers, and analyze value of giving behavior in the present Buddhism. This thesis is a qualitative research study. Sources of research data including Tripitaka, exegesis, books, and research related to karma and the effects of karma in Buddhist philosophy base on Theravada doctrine

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมการศาสนา. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์เนื่องในโอกาสสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, 2525.

กันยา สุวรรณแสง. จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: อักษรพิทยา. 2538.
ขุนศึกษาการพิศิษฎ์ (พิศิษฎ์ หะวานนท์).ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและประเพณีบางอย่าง. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ กรมศิลปากร,2515.
เฉลิมพล ตันสกุล. พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร: สหประชาพาณิชย์. 2543.
ชัยยงค์ พรหมวงค์. เอกสารสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาสาตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2534.
ดนัย ไชยโยชา. ลัทธิศาสนาและระบบความเชื่อกับประเพณีนิยมในท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: โอ เดียนสโตร์, 2538,
ประสาท อิศรปรีชา. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2539.
ประยุทธ์ หลงสมบุญ. พจนานุกรมมคธ-ไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธรรมสาร จํากัด, 2546.
ปิ่น มุทุกันต์, พ.อ.. ประมวลศัพท์ศาสนา. กรุงเทพมหานคร: อมรการพิมพ์, 2527.
พระชาย วรธมฺโม. ฉลาดทำบุญ. กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย, 2549.
พระธรรมกิตติวงศ์(ทองดี สุรเตโช). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา ชุด คำวัด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ เลี่ยงเชียง, 2556.
พระธรรมวิสุทธิกวี(พิจิตร ฐิตวัณโณ). กฎแห่งทาน : ทำหนึ่งได้ร้อย ทำร้อยได้ล้าน. นนทบุรี: กรีน- ปัญญาญาณ, (ม.ป.ป.),
______. อภัยทาน. (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, (ม.ป.ป.),
พระสิริมังคลาจารย์. มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ มหามกุฏราชวทิยาลัย , 2537.
______. มงฺคลตฺถทีปนี ทุติโย ภาโค. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536.
พุทธทาสภิกขุ. การทำทาน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด, 2540.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. มงฺคลตฺถทีปนิยา ทุติโย ภาโค. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ มหามกุฏราช วิทยาลัย.2508.
______. อธิบายบาลีไวยากรณ์ (นามกิตก์และกิริยากิตก์). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎ ราชวิทยาลัย, 2538.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์จํากัด,2546.
ลักขณา สรีวัฒน์.จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน.กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 2544.
วิรัช ลภิรัตนกุล.การประชาสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2540.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.บาลีไวยากรณ์วจีวิภาค ภาคที่ 2 อาขยาต และกิตก์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537.
______. สารานุกรมพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. วิธีสร้างบุญบารมี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2556.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสนา ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จำกัด, 2551.
______. พจนานุกรมพุทธศาสนา ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส. อาร์. พริ้น ติ้ง แมส โปรดักส์ จำกัด, 2551.
สุชีพ บุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกสำหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามงกุฎราช วิทยาลัย, 2541.
สถาบันบันลือธรรม. การทำทาน : ธรรมทาน-การถวายสังฆทาน-การให้อภัยทาน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, (ม.ป.ป.),
สุชา จันทร์เอม. จิตวิทยาวัยรุ่น.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 2529.
สมทรง ปุญญฤทธิ์. วิธีทำบุญฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2544.
อุทัย หิรัญโต. สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.2526.

2. ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์:
ชนลักษณ์ ชัยศรีลักษณ์. “เศรษฐศาสตร์เชิงทดลองว่าด้วยประเภทของแรงจูงใจต่อการบริจาค”. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
พระวิทูรย์ ฐานงฺกโร(เจือจันทร์). “ศึกษาการอบรมเลี้ยงดูของชาวพุทธที่มีต่อความเชื่อในการให้ทาน และพฤติกรรมการช่วยเหลือต่อผู้อื่น กรณีศึกษาอุบาสก อุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมในวัดราช โอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554.
พระครูโพธิชยธรรม (บุปผาสังข์). “การศึกษาเปรียบเทียบการให้ทานสมัยพุทธกาลกับการให้ทานของ ชาวตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555.
นายวีระพงษ์ แสงทอง. “ศึกษาการบริจาคทานของพุทธศาสนิกชน กรณีศึกษา ตำบลไร่น้อย อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556.
นางสาวลักษณา ทองทศ. “ศึกษาทัศนคติเรื่องการให้ทานของชาวบ้านดอนกลาง ตำบลธาตุ อำเภอวา รินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีกับหลักการให้ทานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย, 2556.
จันทิมา พูลทรัพย์. “ปัจจัยการตัดสินใจในการทำบุญของพุทธศาสนิกชน กรณีศึกษาวัดจำปา เขตตลิ่ง ชัน กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2559.
นฤชิต จุสะปาโล. “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องทานในพระพุทธศาสนากับเศาะกะดะ-เกะฮ์ ใน ศาสนา อิสลาม”. ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.
ผศ. ดร. อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล. “สังคมไทยกับการบริจาคและการประกอบกิจกรรมทางศาสนา”. วรสารเศรษฐศาสตร์บริทรรศน์. รายงานวิจัย. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ: สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์, 2558.
พระครูภาวนาวรานุรักษ์ (วิทยา กลฺยาณธมฺโม). “รูปแบบการให้ทานที่เกื้อกูลต่อการบรรลุธรรมใน สังคมไทยปัจจุบัน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. รายงานวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.

Published

2021-12-25

How to Cite

Pudee ช. ., & คำเมืองแสน บ. . (2021). Behavior in Giving alms of Buddhist in the Present. Mahamakut Graduate School Journal, 19(2), 137–148. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mgsj/article/view/255692

Issue

Section

Research Articles