THE VALUES OF MANTARAYANA IN BUDDHIST LIFESTYLE IN THAILAND

Authors

  • ปฏิภาณ โพธิวิพุฒ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Keywords:

Mantarayana, Buddhist lifestyle in Thailand

Abstract

The objectives of this research were: 1) to study characteristics and meanings of Mantarayana, 2) to study the values of Manatarayana of the Buddhists in Thailand, and 3) to analyze the values of Manatarayana of the Buddhists in Thailand.

The results of the study were found that:

1) Mantarayana means a doctrine placing a focus on sacred and secret occurred from magic spells through a particular ritual. It is different from other doctrines by complicate rituals, magic spell reciting, and worship the secret objects. The magic spells may be short or long but the purpose is to bless and wish oneself successful.

2) Buddhism in Thailand was transferred from Sri Lanka and the belief in Mantarayana or Vajrayana was also attached in the forms of faith and ritual. The magic spell reciting of the Buddhists in Thailand is transformed in the Pali holy stanzas derived from the suttas in the Tipitaka. The purpose of reciting the Pali stanzas is to calm the mind and bring it into practice that is different from the magic spell reciting of the original Mantarayana.

3) The values of Manatarayana of the Buddhists in Thailand come in the forms of ceremonies and Buddhist rites. The operation of any activity to be successful should be started with the Buddhist ceremony. The reciting of Mangala Sutta is to remind the principles of living, the Nine Planets worship is to invite gods and goddesses to bless ourselves, and in Buddhist ceremony, there will be the holy water sprinkling at the end of the Pali stanzas reciting. The values of mantarayana of the Buddhists in Thailand may come in the form of the faiths in the principal Buddhas in Buddhist temples, such as the principal Buddha of Wat Bang Plee Yai Nai, Wat Rai Khing, Wat Phanan Cherng, Wat So Thorn, and Wat Ban Laem. The donation and income occurred from the faith in these principal Buddhas can be used to support education of monks and lay-people, and to assist the improvement of hospitals and public property nationwide.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. หนังสือทั่วไป
กระทรวงวัฒนธรรม, พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2548.
กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากรจัดพิมพ์ในโอกาสฉลอง 700 ปี ลายสือไทย, 2527.
จํานงค์ ทองประเสริฐ, บ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย เล่ม1 ภาค 1-4, ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานครกร: ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรุณการพิมพ์, 2540.
ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ (ษัฏเสน). พระพุทธศาสนาแบบทิเบต.กรุงเทพฯ: ส่องศยาม, 2538.
ดนัย ไชโยธา, พระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2548.
ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน์, วิถีแห่งมหายาน,,กรุงเทพมหานคร: บริษัทลิ้นจี่การพิมพ์ จํากัด, 2526.
ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์. ศาสนาและปรัชญาในจีน ทิเบต และญี่ปุ่น. กทม. สุขภาพใจ. 2545.
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย,กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ โอเดียนสโตร, 2555.
ธนู แก้วโอภาส, ศาสนาโลก, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, 2542.
ธนิต อยู่โพธิ์,อานุภาพพระปริตร,กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2537.
ธวัช เฟื่องประภัสสร์, พระฎีกาพาหุง ชัยชนะของพระพุทธเจ้า, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บรรณศิลป์, 2516.
นนท์ ธรรมสถิตย์, พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทย, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เอดิสัน, 2533.
บุญมี เมธางกูร, ตีแผ่ไสยศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์,กรุงเทพมหานคร,อภิธรรมมูลนิธิ, 2522.
ประยงค์ แสนบุราณ. พระพุทธศาสนามหายาน. กทม.โอเดียนสโตร์. 2548.
ประพัฒน์ ตรีณรงค์, สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์, พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมศึกษา, 2507.
พลูหลวง, 7 ความเชื่อของไทย (คติสยาม), กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2546.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554.
พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ,พุทธานุภาพ,กรุงเทพมหานคร,โรงพิมพ์เสริมวิทยบรรณาคาร, 2507.
พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต),จาริกบุญจาริกธรรม,กรุงเทพมหานคร,โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา,2554.
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อานุภาพพระปริตร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548.
พระคันธสาราภิวงศ์, พระปริตตธรรม, ลำปาง : จิตวัฒนาการพิมพ์, 2541.
พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ, อารยธรรมพระพุทธศาสนาในทิเบต, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 2547.
พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระคำ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543.
โพธิ์ แซมลำเจียก, 8 มหาราชของไทย, พระนคร : โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร, 2506.
พิฑูร มลิวัลย์,ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา,ครั้งที่๒, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, 2533.
เริง อรรถวิบูลย์, พิธีธรรมเนียมสงฆ์, กรุงเทพมหานคร : ป.พิศนาคะการพิมพ์, 2516.
วีระเชษฐ์ ผ่องพันธ์, พลังสวดมนต์บำบัด, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ One World, 2548.
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร), ตํานานพระปริตร, กรุงเทพมหานคร : ธีรพงษ์การพิมพ์, 2538.
เสถียร พันธรังสี, ศาสนาเปรียบเทียบ, ร.ส.พ.เชิงสะพานเยาวราช,ธนบุรี, 2506.
เสถียร โพธินันทะ. ปรัชญามหายาน,พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548.
สมภาร พรมทา, พุทธศาสนามหายานนิกายหลัก,สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักพิพมพ์บรรณาคาร, 2540.
เสถียรพงษ์ วรรณปก, ความ (ไม่)รู้เรื่องพระพุทธศาสนาในภูฏาน, กรุงเทพมหานคร, อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2540.
เสถียร โกเศศ, ลัทธิของเพื่อนฉบับสมบูรณ , พระนคร, สํานักพิมพ์ ก้าวหน้า, 2507.
ส.ศิวลักษณ์, ความเข้าใจเรื่องมหายาน, กรุงเทพมหานคร, บริษัทส่องสยาม จำกัด, 2542.
สุลักษณ์ ศิวรักษ์. พุทธศาสนาตันตระหรือวัชรยาน. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2542.
แสง จันทร์งาม, ศาสนศาสตร์ (The Science of Religion), กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 2531.
สนิท ศรีสําแดง,พระพุทธศาสนากระบวนทัศน์ใหม่, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544.
สิริ เปรมจิตต์,พระพุทธศาสนาในประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บํารุงนุกูลกิจ, 2522.
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ชุมนุมพระนิพนธ์เกี่ยวกับตำนานพระพุทธศาสนา ตำนานพระปริตต์, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2514.
สุภาพรรณ ณ บางช้าง, พุทธธรรมที่เป็นรากฐานสังคมไทยก่อนสมัยสุโขทัยถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง, กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535.
สุเนตร ชุตินธรานนท์, สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 ศึกษาจากพงศาวดารพม่าฉบับราชวงศ์คองบอง, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศยาม. 2544.
อุดม บัวศรี, วัฒนธรรมอีสาน, ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2546.
เอ็ดเวอร์ด โคนซ์, พุทธศาสนประวัติสังเขป, กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544.
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์. พระพุทธศาสนามหายาน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กทม. มหามกุฏราชวิทยาลัย. 2539.
2.วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
พระครูวชิรโชติธรรม, แนวคิดเรื่องไสยศาสตร์ที่ปรากฏ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท,ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช, 2555.
พระพิษณุพล สุวณณรูโป (รูปทอง), การศึกษาหลักพุทธธรรม และคุณค่าที่ปรากฏในยันต์เทียนล้านนา กรณีศึกษาเฉพาะในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554.
พระวิมาน คมภีรปญโญ (ตรีกมล), อิทธิพลของตันตระที่มี ต่อพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548.
นางสาวพราห์มมร โล่สุวรรณ, การศึกษาเรื่องการสวดมนต์ที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พุทธศาสนิกชนในสังคมไทย : เพื่อศึกษาพุทธศาสนิกชน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช, 2556.
พันเอกเกื้อ ชัยภูมิ, รูปแบบการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท,ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช, 2556.
พระมหาชลทิช จันทร์หอม. การศึกษาวิเคราะห์พิธีสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,บัณฑิตวิทญยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543.

Published

2021-12-30

How to Cite

โพธิวิพุฒ ป. (2021). THE VALUES OF MANTARAYANA IN BUDDHIST LIFESTYLE IN THAILAND. Mahamakut Graduate School Journal, 19(2), 263–273. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mgsj/article/view/255693

Issue

Section

Research Articles