ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านเพจเฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคในประเทศไทย

Authors

  • Thanee Pumbua Rangsit University
  • สุมามาลย์ ปานคำ

Keywords:

Consumer Value, Brand Value, Purchase Intention, Facebook Page, Fashion Products

Abstract

ABSTRACT

 

The Objective of this research were 1) to develop and examine a causal relationship model, intention to buy fashion products through the Facebook page of consumers in Thailand 2) to study the causal factors influencing the intention to buy fashion products through Facebook page of consumers in Thailand This research study was a quantitative research. The sample groups were used to buy fashion products through Facebook page BOO Brandname, and lived in Thailand of 210 people. The tools used for data collection were online questionnaires. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, and structural equation model, used in the causal relationship analysis to determine the causal influence path of variables. The results of this research were the causal relationships model to developed consisting of 4 components were 1) Encounter Attributes 2) Consumer Value 3) Brand Value 4) Purchase Intention and the model was consistent whit the empirical data to a great extent. The statistic shows the Chi-square statistics goodness fit test (χ2) = 154.69, degrees of freedom (df) = 160, CMIN / DF = 0.97, GFI = 0.93, AGFI = 0.91, SRMR = 0.05, RMSEA = 0.00 2. The final is predictive coefficient of 0.91, indicating that the variables in the model can explain the variance of the Purchase Intention fashion products on Facebook page by 91 percent. Brand value factor has the most direct influence on the intention to buy fashion products through the Facebook page. The results of this research will be useful to entrepreneurs or those interested in selling fashion products through Facebook page. Able to apply the information to be used as a way of doing business or develop your own store to meet customer needs.

 

Keywords: Consumer Value, Brand Value, Purchase Intention, Facebook Page, Fashion Products

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

บรรณานุกรม

กริช แรงสูงเนิน. (2554) การวิเคราะห์ปัจจัยด้วย SPSS และ AMOS เพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

จารุภัค อธิวัฒน์ภิญโญ, มนฑิรา ธาดาอำ นวยชัย และปีเตอร์ รุ่งเรือนกานต์. (2562). การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมการธำรงรักษาของกลุ่มแฟนคลับนักร้องเกาหลีในประเทศไทย. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 7(1), 220-229.

ชไมพร กาญจนกิจสกุล. (2555). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. จ.ตาก: บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-ไฟว์ จำกัด.

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2542). โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ยุ่น หนาน ซุน. (2559). การรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผักและผลไม้ออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

รุ่งนภา บริพนธ์มงคล และกฤษดา เชียรวัฒนสุข. (2563). การรับรู้คุณภาพสินค้าและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำเครื่องทำความสะอาดอุตสาหกรรม. วารสารศิลปการจัดการ, 4(1), 116-179.

ศศินภา เลาหสินณรงค์. (2557). คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ (ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสินใจซื้อ) สินค้าแบรนด์เนมแท้. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

อธิบดี คำเจริญ และสุมามาลย์ ปานคำ. (2563). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อครีมยูมิกซ์ สกินแคร์ ผ่านเพจเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารศิลปการจัดการ, 5(1), 341-354.

AUN Thai Laboratories. (2020). E-Commerce (อีคอมเมิร์ซ) คืออะไร ใช้กลยุทธ์การตลาดโปรโมทสินค้าอย่างไรให้ขายได้. [ออนไลน์], 1 พฤศจิกายน 2563 แหล่งที่มา https://seo-web.aun-thai.co.th/blog/marketing-blog-ecommerce-strategy/

Chao, Ren – Fang. (2016). “The Impact of Brand Image and Discounted Price on Purchase Intention in Outlet Mall: Consumer Attitude as Mediator.” The Journal of Global Business Management,, Vol. 12, No. 2.

Eunha Choi a, Eunju Ko a, Angella J. Kim. (2016). Explaining and predicting purchase intentions following luxury-fashion brand value co-creation encounters. Republic of Korea: Journal of Business Research, Yonsei University.

Hootsuite and We are social. (2020). DIGITAL 2020: THAILAND. [ออนไลน์], 1 พฤศจิกายน 2563 แหล่งที่มา https://datareportal.com/reports/digital-2020-thailand

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. (ed 3 rd). New York: The Guilford Press.

Thumbsup Media. (2019). Summary of Facebook User Statistics in Thailand. [ออนไลน์], 1 พฤศจิกายน 2563 แหล่งที่มา www.thumbsup.in.th/facebook-thailand-insight

Published

2022-06-30

How to Cite

Pumbua, T., & ปานคำ ส. (2022). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านเพจเฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคในประเทศไทย. Mahamakut Graduate School Journal, 20(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mgsj/article/view/259399