THE LIFE STYLES OF LAO KHRUNG PEOPLE ACCORDING TO BUDDHIST ETHICS

Authors

  • Pichet Samutwaranon ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • บุญร่วม คำเมืองแสน พุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Keywords:

การดำเนินชีวิต, ลาวครั่ง, พุทธจริยศาสตร์

Abstract

This research has the following objectives: 1. to study the lifestyles of Lao Khrang ethnic group, 2. to study Buddhist ethics, and 3. to analyze the lifestyles of Lao Khrang ethnic group according to Buddhist ethics. The populations in this research were 12 community leaders and the local learned in Nakhon Pathom province, Suphanburi province, Uthai Thani province and Chainat Province.

The research results were found that:

Lifestyles of Lao Khrang ethnic group are to live together in group, work in farming and growing a variety of vegetables and plants for wicker-work and weaving. The unique garments of Lao Khrang are available for sale at Tin Jok weaving Learning Center. Lao Khrang people usually wear their tribal costumes during important events, such as ordination, wedding, etc. The conserved traditions include Songkran flag parade, ancestors’ spirit worship, master ghost worship, and tribal traditional dance.

Buddhist ethics is the key to life. Life is similar to a rudder of boat that can support the boat to reach its destination. To follow the ethic principles; the Five Precepts, the Tenfold Way of Good Action and the Eightfold Path, can create peace, happiness, and prosperity of community.

Lifestyles of Lao Khrang ethnic group according to Buddhist ethics can still maintain important cultures and traditions of the community based on gratitude and the Five Precepts. They are non-violent, help each other, follow their traditional principles, say the truths and not concerned with drugs and illegal materials. Even now technology has influence to their ways of life and causes some traditional cultures disappear, but Lao Khrang people can adjust themselves to the changes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ข้อมูลปฐมภูมิ

พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2539

หนังสือทั่วไป

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ทิศทางพัฒนาในอนาคต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

หน้า 68

พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 2536 หน้า 56

จรูญ ลีลา, หลักการพัฒนาชีวิตตามแนวพุทธจริยศาสตร์, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, 2535

หน้า 45

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย

พระเสด็จ ฐิตสาสนโน (กุมภิโร), ศึกษาหลักพุทธปรัชญาเรื่องสันโดษเรื่องสันโดษที่มีอิทธิพลต่อวิถีการ

ดำเนินชีวิตของ

พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ (ชัยยันต์ สืบกระพันธ์), บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการดำเนินชีวิต

ของคนไทยในสังคมปัจจุบัน,วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,สาขาวิชาพุทธศาสนาและ

ปรัชญา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555

จิตกวี กระจ่างเมฆ, อนุรักษ์และสืบทอดภาษาถิ่น: ภาษาลาวครั่งอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม”.

วารสารวิชาการและวิจัยมทร.พระนครสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

จตุพร ร่วมใจ, การศึกษาศาสนภาพและการประยุกต์หลักพุทธธรรมของนักธุรกิจ : ศึกษากรณีนัก

ธุรกิจไทยพุทธใน กรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542

เดโชพล เหมนาไลย, สัมมาอาชีวะในพระไตรปิฎก. สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.

บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2556

นภชนก พรมสอน, อิทธิพลของศีล 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนใน

ปัจจุบัน,ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา, บัณฑิตวิทยาลัย,

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556

วิไลวรรณ อาจาริยานนท์, “รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักพุทธธรรมสำหรับ

ผู้สูงอายุ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2559 (บทคัดย่อ)

รัตนาพร เศรษฐกุล, การคงอยู่และการปรับเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท กรณีศึกษา

หมู่บ้านในตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, รายงานการวิจัย, สำนักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2557

สิงหนาท ประศาสน์ศิลป์, การดำเนินชีวิตที่มีความสุขของข้าราชการพลเรือนวัยเกษียณตามแนวทาง

พุทธบูรณาการ, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559

Published

2022-06-30

How to Cite

Samutwaranon, P., & คำเมืองแสน บ. . (2022). THE LIFE STYLES OF LAO KHRUNG PEOPLE ACCORDING TO BUDDHIST ETHICS. Mahamakut Graduate School Journal, 20(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mgsj/article/view/259408