การศึกษาวิเคราะห์เหตุผลของการไม่นับถือศาสนา

Authors

  • Nabhichaya Lapimthong Mahachulalongkornrajavidyalaya University -
  • พระครูโกศลศาสนบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Abstract

ABSTRACT

          This thesis entitled “An analytical study of irreligious people’s reasons” has three objectives: 1) to study the man’s ideas in the context of contemporary society, 2) to study the irreligious people’s reasons, and 3) to analyze the irreligious people’s reasons. This is documentary research done by analyzing book, texts and related academic documents.

          From the study of the man’s ideas in the contemporary religious context of society, it was clearly found that the ultimate belief and principle including the religious belief for the ideal life have been undergoing the constant changes depending upon the advancement of present sciences resulting in not understanding the religious value because religion dose not lead them to the perfect happiness. As regards the irreligious people’s reasons, it showed that these people denied the existing traditional belief; the unreasonable belief in superstition and worshiping bring them the non-belief on religious principles and teachings. They firmly believed that human being can get their potentiality and wisdom developed by which their life could be liberated from the circle of suffering.

          As far as the irreligious people’s reasons are concerned, this research is found that many behaviors are somehow concerned with emotion, thought, belief and liberty. Therefore, the irreligion belongs to the individual rights and freedom because the religion is a part of individual freedom to follow. If viewed from the sociological dimension, the religious institutions adaptable to the requirements on the value and genuine good are required by irreligion; it should not be the only following such instruction, but also proving follower’s moral value itself. This really means that following any religion should not confine to the individual identity only.

Keyword : Non-religion, Irreligion 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nabhichaya Lapimthong, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

-

References

ภาษาไทย

พุทธทาส ภิกขุ. (2559). คู่มือมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร, อมรินทร์ธรรมะ.

ฟรีดิช นิชเช่. (2524. วิถีสู่อภิมนุษย์, กรีติ บุญเจือ แปล, กรุงเทพมหานคร; สำนักพิมพ์พิมพ์ลักษณ์ .

นงเยาว์ ชาญณรงค์. (2542).วัฒนธรรมและศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 4 ,กรุงเทพมหานคร ,โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เนื่องน้อย บุณยเนตร. (2539).จริยศาสตร์ตะวันตก: ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาตร์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิทย์ วิศทเวทย์. (2520).เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม , จริยศาสตร์เบื้องต้น, หน้า : 65 – 67

สุพัตรา สุภาพ. (2534). สัญญาวิวัฒน์ .

สมฤดี วิศทเวทย์. (2536). ทฤษฎีความรู้ของฮิวม์, กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หลวงวิจิตรวาทการ. (2546). ศาสนาสากล เล่มที่ 1, กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ์.

รายงานวิจัย:

สภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต. (2555). สารสถิติ ปีที่ 23 (เล่มที่ 4), กรุงเทพมหานคร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์:

สมภาร พรมทา.“(SP05) ชีวิตไม่มีศาสนาได้ไหม”, เทปบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=6LeRveGmmWM, [สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562]

ประเสริฐ สุขศาสน์กวิน. “วิพากษ์ทฤษฎีทางปรัชญาจริยะของอิมมานูเอล คานท์”, ศูนย์อิสลามศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.inewhorizon.net/immanuel-kant-2/,[สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2562]

บทสัมภาษณ์คนไร้ศาสนาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส [ออนไลน์], แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=39l8VAKDg9M, [สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2562]

รายการ Inherview กับ คำผกา” สถานีโทรทัศน์ VOICETV21 , ออกอากาศ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ,[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://show.voicetv.co.th/inherview/464895.html,[สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2562]

หัวข้อข่าว 10 ดาราตัวท็อปที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนศาสนาตามความศรัทธาส่วนตัว [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://lifestyle.campus-star.com/entertainment/78067.html,[สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2562]

ภาษาอังกฤษ

Bertrand Russell . (2009). The Basic Writings of Bertrand Russell , Edited by Robert E. Egner and Lester E. Denonn; London and New York,.

Hume David. (1779). Dialogues Concerning Natural Religion (2stEd.), London: Penguin Books, Limited, 2016.

Published

2022-06-30

How to Cite

Lapimthong, N., & พระครูโกศลศาสนบัณฑิต. (2022). การศึกษาวิเคราะห์เหตุผลของการไม่นับถือศาสนา. Mahamakut Graduate School Journal, 20(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mgsj/article/view/259823