ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

Authors

  • Chureerat Muangna -
  • ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

Abstract
The purposes of this research were to identify: 1) the strategic leadership administrator under The Secondary Educational Service Area Office 8. 2) The effectiveness of school under the Secondary Educational Service Area Office 8. And 3) the relationship between the strategic leadership administrator and the effectiveness of school under the Secondary Educational Service Area Office 8. The samples were 52 schools under The Secondary Educational Service Area Office 8. The respondents from each school were an executive administrator and teacher, in the total of 104 respondents. The instrument employed for data collection was a opinionnaire about the strategic leadership administrator concept based on Hitt, Ireland and Hoskisson and the effectiveness of school based on Hoy and Miskel. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.
The research findings were as follows:
1. The strategic leadership administrator under The Secondary Educational Service Area Office 8, as a whole were at a high level and an individual was at highest level 1 clause and high level 4 clause. The arithmetic mean ranking from the highest to lowest were as follows; 1) emphasizing ethical practices, 2) establishing balanced organizational controls, 3) effectively managing the firm’s resource portfolio, 4) sustaining an effective organizational culture
2. The effectiveness of school under The Secondary Educational Service Area Office 8, as a whole and an individual, were at a high level. The arithmetic mean ranking from the highest to lowest were as follows; 1) overall quality, 2) absenteeism, 3) job satisfaction , 4) dropout rate, 5) achievement.
3. The strategic leadership administrator correlated with the effectiveness of school under The Secondary Educational Service Area Office 8 as a whole at .01 level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กมล โสวาปี.(2556).ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดารุณี บุญครอง.(2560).วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: หน้า 4.

เพ็ญประภา สาริภา.(2556).ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.

วันวิสาข์ ทองติง.(2555).ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.

วิราพร ดีบุญมี.(2556).ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8,รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. http:// drive.google.com/file/d/10DG2MaM-scAB9y_Wx-KXhblJScoWvhKW/view [สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2562].

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), บทสรุปผู้บริหารสมศ.

http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/Report/university_assess_popupdetail.php?Schol ID=418172&SystemModuleKeyQuery=BasicSc [สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2562].

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 –2579. http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1540-file.pdf [สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562].

อัศนีย์ สุกิจใจ.(2560).ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา: วารสารวิจัยพุทธศาสตร์:หน้า 24.

Michael A. Hitt , R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson.(2011). The Management of Strategic: Concepts and Cases, 9th ed. (Australia: South-Western Cengage Learning,2011),318- 325.

Wayne K. Hoy and Vecill G. Miskel.(2008). Educational Administration : Theory Research and practice, 8 th ed. (New York : McGraw-Hill lnc.,2008 ),291 – 322.

Published

2022-06-30

How to Cite

Muangna, C., & ตันวิมลรัตน์ ศ. (2022). ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. Mahamakut Graduate School Journal, 20(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mgsj/article/view/259967