Return to Article Details “สังขละบุรี โมเดล” รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนา ข้ามแดน (Cross Border Development) เพื่อมุ่งสู่ ประชาคมอาเซียน : ศึกษากรณีการพัฒนาร่วม ไทย-พม่า โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นเครื่องมือ Download Download PDF