“สังขละบุรี โมเดล” รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนา ข้ามแดน (Cross Border Development) เพื่อมุ่งสู่ ประชาคมอาเซียน : ศึกษากรณีการพัฒนาร่วม ไทย-พม่า โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นเครื่องมือ

Main Article Content

นักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการรุ่นที่ ๑๑๐

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles