บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...

Authors

  • บูรณ์ ฐาปนดุลย์ Office of Thai Ombudsman

Abstract

 น้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์ไทยพุทธศักราช 2560 มีการปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มหน้าที่และอำนาจหลักที่ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถทำได้เองลำพังและวินิจฉัยได้เอง ซึ่งมีทั้งการเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสวงหาข้อเท็จจริงถึงความเดือดร้อนของประชาชน และตรวจสอบการทำงานของรัฐเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดำเนินการให้แก่ประชาชน ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ดังกล่าว เพื่อทำงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2560 ในลักษณะเชิงรุกมากขึ้น

Downloads

Published

17.01.2019

How to Cite

ฐาปนดุลย์ บ. (2019). บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช . Journal of Thai Ombudsman, 10(1), 10–51. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman/article/view/166845

Issue

Section

Articles