Archives

 • July-December
  No. 2 (2023)

  Editor Note

  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยบทความพิเศษ 2 บทความ คือ เรื่อง “ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) และบทความ เรื่อง “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาสวีเดน” ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ของประเทศที่เป็นปฐมบทของผู้ตรวจการแผ่นดินในโลก

   จากนั้นเป็นบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ รูปแบบ Double Blinded ทั้งหมด จำนวน 6 บทความ ประกอบด้วย บทความวิชาการ 5 บทความ ได้แก่ (1) “พัฒนากฎหมายองค์การมหาชนภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” (2) “บทบาทของรัฐในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง: รัฐที่นำการพัฒนา ความท้าทาย และเศรษฐกิจหมุนเวียน” (3) “ภาษีมรดกกับการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ” (4) “บทบาทขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในการรักษาวินัยทางการคลัง : ศึกษากรณีการใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการการเลือกตั้ง” (5) “แนวทางการนำหลักประกันการจ่ายค่าชดเชยใช้ในประเทศไทย” และบทความวิจัย 1 บทความ คือ “การจัดการตนเองของชุมชน : ศึกษากรณีป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี”

  ส่วนคอลัมน์ประจำ “ท่านทราบหรือไม่” ฉบับนี้เสนอเรื่อง “ผู้ตรวจการแผ่นดิน ย้ำ !!! การแก้ไขปัญหาถือครองที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลาน ยึดถือความถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อประชาชน” และปิดเล่มด้วย “เล่าเรื่องด้วยภาพ” ด้วยการนำเสนอภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเช่นเคย

  กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับท่านที่สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 1” ซึ่งท่านสามารถส่งบทความผ่านระบบรับบทความออนไลน์ ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์แต่อย่างใด

  สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขออวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุขใจสุขกาย พร้อมรับปีงูใหญ่ที่กำลังจะมาถึงนี้

  กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

 • January - June
  No. 1 (2023)

  Editor Note

  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เปิดเล่มด้วยบทความพิเศษ 3 เรื่อง เริ่มจากการนำท่านเข้าสู่ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ในบทความ “5 ปี หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ประชาชนได้อะไร” ซึ่งเรียบเรียงจากเวทีการเสวนาทางวิชาการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ถัดไปเป็นบทความ เรื่อง “จากหลักปรัชญาพื้นฐานสู่การตรวจการแผ่นดิน” ซึ่งกล่าวถึงเจตนารมณ์ในการก่อตั้งองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินที่สอดรับกับหลักปรัชญา    ตลอดจนนิยามของ การตรวจการแผ่นดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ำให้แก่ประชาชนในสังคม  นอกจากนี้ ยังมีบทความจากองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ เรื่อง “พัฒนาการขั้นต่อไปของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน: การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีวิทยาศาสตร์” (A new phase of human rights protection: scientific-theoretical analysis) โดยสำนักเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

  จากนั้นจะเป็นบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ รูปแบบ Double Blinded ทั้งหมด จำนวน 7 บทความ ประกอบด้วย บทความวิชาการ 3 บทความ ได้แก่ (1) “ความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งราชอาณาจักรไทยกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” (2) “การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการค้นในที่รโหฐานกับความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา” (3) “ระเบียบโลกในโมงยามแห่งความเปลี่ยนแปลง” และบทความวิจัย 4 บทความ ได้แก่ (1) “การประเมินผลสัมฤทธิ์ภารกิจด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA: กรณีศึกษาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” (2) "การศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร โครงการสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการ Wellness City จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (3) “การศึกษาติดตามและประเมินการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในโครงการการพัฒนาระบบการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” และ (4) การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

  ส่วนคอลัมน์ที่ท่านพลาดไม่ได้ คือ “ท่านทราบหรือไม่” และ “เล่าเรื่องด้วยภาพ” ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในห้วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2566

  สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับท่านที่สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 16 ฉบับที่ 2” ซึ่งท่านสามารถส่งบทความผ่านระบบรับบทความออนไลน์ ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์แต่อย่างใด

  กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

 • July-December
  No. 2 (2022)

  Editor Note

  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เปิดเล่มด้วยบทความพิเศษ 3 บทความเริ่มด้วยบทความจากประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) เรื่อง “ข้อสังเกตและมุมมองจากการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” และบทความพิเศษอีก 2 บทความ จะเป็นบทความที่นำเสนอโดยองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินต่างประเทศที่มีความร่วมมือระดับทวิภาคีเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ เรื่อง “ระบบการให้คำปรึกษาทางปกครองของประเทศญี่ปุ่น: มิติโดยรวมและลักษณะสำคัญ” (Japan’s Administrative Counseling System: Overview and Features) นำเสนอโดยสำนักการประเมินการบริหาร กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น และ เรื่อง “บทบาทขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางและหลักนิติธรรม” (The role of the Ombudsman institution in promoting and protecting the rights of vulnerable people and the rule of law) นำเสนอโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

  ถัดไปเป็นบทความวิชาการจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ “ปัจจัยความสำเร็จของประเทศอาร์เจนตินาในการติดตามผู้สูญหายในช่วง The Dirty War” และ “การขอยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุอุปกรณ์การศึกษาและวิจัยสำหรับสถาบันการศึกษา” นอกจากนั้น วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้เพิ่มคอลัมน์ “ท่านทราบหรือไม่” นำเสนอ เรื่อง “ครม. รับหลักการเพิ่มประสิทธิประโยชน์เงินชราภาพให้ผู้ประกันตนมากขึ้นตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน” และ “เล่าเรื่องด้วยภาพ” เพื่อนำเสนอภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในครึ่งปีหลัง

  สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Young Ombudsman  Award เพื่อเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน โดยเสนอโครงงานเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด “อำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน” ชิงโล่พระราชทาน  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และชิงเงินรางวัลรวมกว่า 180,000 บาท แบ่งผลงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. โครงงานด้านการแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน และ 2. ผลงานประเภทโครงงานด้านนวัตกรรม เพื่ออำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยสามารถสมัคร ได้ตั้งงแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9383 , 0 2141 9291 และ 0 2141 9242 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบ รายละเอียดและดาวน์โหลดแบบใบสมัครผ่านทาง www.ombudsman.go.th

  กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

 •     วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เปิดเล่มด้วยบทความพิเศษ เรื่อง “หนทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีเอกลักษณ์ของจีน” (Path of Combating Corruption with Chinese Characteristics) นำเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (The Nation Commission of Supervision: NCS) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินต่างประเทศที่มีความร่วมมือระดับทวิภาคี เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการ

  January-June
  No. 1 (2022)

            วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เปิดเล่มด้วยบทความพิเศษ เรื่อง “หนทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีเอกลักษณ์ของจีน” (Path of Combating Corruption with Chinese Characteristics) นำเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (The Nation Commission of Supervision: NCS) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินต่างประเทศที่มีความร่วมมือระดับทวิภาคี เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการ

            ถัดไปเป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ผ่านการคัดกรองและประเมินคุณภาพจาก
  กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย บทความวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ “การบริการสาธารณะสำหรับพลเมืองผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1” และ “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการปลูกและการใช้กัญชาในครัวเรือน” และบทความวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
  “บทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง” และ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) กับการป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ”

            สำหรับคอลัมน์ประจำ “ท่านทราบหรือไม่” เป็นเรื่อง “รัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินใช้แก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลไทย” เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

            นอกจากนี้ กองบรรณาธิการขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดประกวดโครงงานด้านการเสนอแนวคิดการแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “อำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน” ในชื่อกิจกรรม Young Ombudsman Award เพื่อให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลและนำไปใช้สนับสนุนภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป โดยกำหนดเปิดรับสมัครและส่งผลงานประมาณเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2565 นี้ หากท่านมีความสนใจกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามไปยังสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา.หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9383 (นางสาวปรมาภรณ์ บุญเขื่อง) 02-141-9242 (นางสาวสุภรณ์ ยิ่งวรการ) ในวันและเวลาราชการ

            กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

 • July-December
  No. 2 (2021)

  ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 14 ฉบับที่ 2 จึงขอเปิดเล่มด้วยคำแถลงแนวนโยบายของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต)  

  ถัดไปเป็นบทความพิเศษ 2 บทความ บทความแรกเป็นผลการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสสถาน เรื่อง “การพัฒนาบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และสิทธิประโยชน์อันชอบธรรม ภายใต้บริบทของการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง” และบทความที่ 2 เป็นผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง “การแก้ไขปัญหาของกระบวนการยุติธรรม กรณีความล่าช้าในการดำเนินคดีและเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการอายัดตัวผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน”

  ส่วนบทความวิจัยและบทความวิชาการจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ “ประสิทธิผลของการนำมติประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) มาปฏิบัติในประเทศไทย”  “ปัญหาสถานะทางกฎหมายของประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ”  “บทวิเคราะห์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีการยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน”  “ลักษณะปกครองท้องที่ : การศึกษาพัฒนาการระเบียบการปกครองท้องที่และหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการสยาม ระหว่าง ค.ศ. 1897-1933 (พ.ศ. 2440-2476)”  และ “การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลศพแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย”

  นอกจากนั้น วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้เพิ่มคอลัมน์ “ท่านทราบหรือไม่” เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานเรื่องร้องเรียนที่สำคัญและคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเรื่องแรกที่นำเสนอคือ “กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมจับมือแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าอย่างผิดกฎหมายตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะ”

  และในวาระดิถีขึ้นปีพุทธศักราชใหม่นี้ กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินขอส่งความปรารถนาดีไปยังผู้อ่านทุกท่าน และขอน้อมนำพรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อเป็นศิริมงคลใน ปี พ.ศ. 2565 แก่ปวงชนชาวไทย ความว่า

   

  ส.ค.ส. 2565 สวัสดีปีขาลเสือ       “ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน”

  อันปีขาลนี่หรือคือปีเสือ             ทำอะไรต้องไม่เบื่อรีบขวนขวาย

  จะมีบททดสอบทั้งใจกาย            อดทนไว้จะสบายกว่าใครใคร

  ถึงโรคภัยไข้เจ็บยังมีอยู่             ถ้าเรารู้การป้องกันก็อยู่ได้

  ใส่หน้ากากอยู่เสมอโรคห่างไกล     มีน้ำใจอารีดียิ่งเอย

   

  กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

 • January-June
  No. 1 (2021)

  จากอุบัติการณ์ของ “โคโรนาไวรัส” หรือ “COVID-19” และการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคที่สามารถปรับตัวให้แข็งแกร่งและแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ที่เรียกว่า “New Normal” ซึ่งหมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย จึงเกิดมาตรการสำคัญที่คนในสังคมต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่นอกเคหะสถาน การเว้นระยะห่างทางสังคม (social
  distancing) การหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนการล้างมือบ่อย ๆ และการพกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์

  แม้ว่าคนในสังคมจะต้องปรับตัวตามวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ในหลากหลายรูปแบบก็ตาม แต่วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงนำเสนอสาระน่ารู้สู่ท่านผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง โดยในฉบับนี้ท่านจะได้พบกับบทความพิเศษโดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) เรื่อง “ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเชิงระบบของประชาชนที่ได้รับความไม่เป็นธรรมกรณีการเกิดปัญหาข้อพิพาทจากผู้ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม

  นอกจากนั้น ยังมีบทความวิชาการจากผู้นิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

  “การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอำนาจในการวิสามัญฆาตกรรม”

  “จุดต่าง จุดร่วมในบทบาทของผู้ผลักดันนโยบายและนายหน้านโยบาย”

  “หลักนิติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ”  และ

  “รัฐบาลนวัตกรรม: การยอมปรับรับนวัตกรรมในภาครัฐด้วยหลักการบริการสาธารณะใหม่”

  รวมทั้งคอลัมน์ประจำที่ขอนำเสนอบทความที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง “ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากกรณีมาตรการของรัฐในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

  สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินขอส่งความปรารถนาดีไปยังผู้อ่านทุกท่านในการรับมือกับ COVID-19 และผ่านสถานการณ์นี้ไปพร้อมกันโดยสวัสดิภาพ

 • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

  July-December
  No. 2 (2020)

  บทบรรณาธิการ

  “ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา

  ความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวัง เป็นปกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมการให้พร้อม
  อย่าประมาท ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีกำลังกาย
  ที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็ง หนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุขความเจริญและความสำเร็จได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา

  ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน”

  กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอน้อมนำพรพระราชทานแห่งรัชสมัย รัชกาลที่ 9 พระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 มอบแด่ทุกท่านเพื่อเป็นมงคลแด่ทุกท่านในเบื้องแรก

  ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 นี้ ท่านจะได้อ่านบทความที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากกองบรรณาธิการ และทุกบทความยังได้ผ่านการพิจารณาประเมินคุณภาพด้วยรูปแบบ double blinded จำนวน 4 บทความ ประกอบด้วย บทความวิจัย จำนวน 1 บทความ คือ “แนวทาง
  การจัดการวิสาหกิจชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี” และ บทความวิชาการ จำนวน 3 บทความ ดังนี้ “พระภิกษุในพระพุทธศาสนากับการใช้อิทธิพลในทางจิตใจเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน” “การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวิจัยในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การติดตามผล และทักษะชีวิตของนักเรียนในระยะยาว” และ “ปัญหาและแนวทางแก้ไขกระบวนการชั้นเจ้าพนักงานในการดำเนินคดีต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเป็นธรรม”

  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่สนับสนุนติดตามอ่านบทความอย่างต่อเนื่อง กองบรรณาธิการให้สัญญาที่จะคงความเข้มข้นและจะพัฒนาคุณภาพวารสารต่อไป

  กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

 • January-June
  No. 1 (2020)

  บทบรรณาธิการ

  “ไม่ควรทำงานแค่ผ่าน ๆ ไป แต่ควรทำงานที่มีคุณค่าควรแก่การจดจำ” วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
  ฉบับนี้ ขอพาท่านผู้อ่านเข้าสู่ศักราชใหม่ด้วยคำคมเกี่ยวกับการทำงาน ของ H. Jackson Brown, Jr. ซึ่งเป็นนักเขียนชาวอเมริกัน ผู้เขียนหนังสือสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง “Life in Little Book” เพื่อเป็นการสร้างแรงใจให้ทุกท่านให้ทำงานด้วยกำลังใจ กำลังกาย จนก่อเกิดประโยชน์แก่ตัวท่านและสังคม

  ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินฉบับนี้ ท่านผู้อ่านจะได้อ่านบทความพิเศษที่เขียนโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) เรื่อง “ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการเพิ่มพูนทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบูรณาการช่วยเหลือเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาสในการเรียนต่อ เพื่อช่วยให้นักเรียนกลุ่มนั้นได้เป็น “แรงงานมีฝีมือ” อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  นอกจากนี้ ยังมีบทความวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน เกี่ยวกับการควบคุมการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” และบทความวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง คือ “บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินกับการเสนอความเห็นต่อหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” “แนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวไทย” และ “นโยบายการทำงานและการจ้างานผู้สูงอายุ: ข้อสังเกตบางประการ” ซึ่งบทความทั้ง 4 บทความที่ได้กล่าวมานั้น ถือเป็นบทความที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการความเข้มข้น ได้รับความสนใจในกระแสสังคมปัจจุบัน

  “วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน” ขอแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการรอบที่ 4 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (Thai Journal Citation Index Centre-TCI) ซึ่งวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการรับรองคุณภาพจัดเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงปี พ.ศ. 2567 กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่สนับสนุนติดตามอ่านบทความอย่างต่อเนื่อง กองบรรณาธิการให้สัญญาที่จะคงความเข้มข้นและจะพัฒนาคุณภาพวารสารต่อไป

  สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ฤกขะเมธ ถือเป็นความสูญเสียนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษา และท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่มีคุณูปการต่อวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นอย่างมาก ท่านได้อุทิศเวลาร่วมเป็นกองบรรณาธิการ พิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกบทความให้กับวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา การจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ฤกขะเมธ นำมาซึ่งความอาลัยอย่างสุดซึ้ง แต่ความดีที่ท่านได้กระทำไว้ยังคงดำรงอยู่ไม่ได้สูญหายไป

  กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

 • July-December
  No. 2 (2019)

  Editor Note

            ที่ผ่านมา วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวม จัดเรียง และเผยแพร่องค์ความรู้ Knowledge Management (KM) ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการจากหลายภาคส่วนที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิมาแล้ว ซึ่งผู้อ่านสามารถศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาองค์กรได้จากวารสารฯ ที่มีการเผยแพร่ไปยังส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอิสระ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษา และห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

            ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินฉบับนี้  ท่านจะได้พบกับบทสัมภาษณ์พิเศษประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์) และผู้ตรวจการแผ่นดินอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ซึ่งจะมาเปิดใจถึงมุมมองและการปฏิบัติงานในบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจน “ผลสำเร็จที่จับต้องได้” ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน

            นอกจากนี้ ยังมีบทความวิจัยในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้อ่านหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบการนำนโยบายทวงคืนผืนป่าไปปฏิบัติศึกษาพื้นที่ป่าชายเลนภาคกลางในประเทศไทย หรือ ปัญหาทางกฎหมายกรณีมาตรการระงับการเข้าถึงเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์โดยผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต รวมทั้งบทความวิชาการแบบเจาะลึกถึงทิศทางของสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายไทย และ มุมมองของคนไทยต่อการอพยพเข้าประเทศ

            กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมภูมิปัญญาของนักวิจัย นักวิชาการ และผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง สำหรับการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูล กลั่นกรองบทความ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป

  กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

 • January - June
  No. 1 (2019)

  บทบรรณาธิการ

  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ฉบับนี้ได้ตีพิมพ์บทความ จำนวน 3 เรื่อง เป็นบทความวิจัย 2 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง โดย บทความวิจัย เรื่อง “การสร้างรูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระหว่างฝ่ายปกครองกับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” เป็นบทความวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างบทความวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณที่ผู้เขียนอาศัยกรอบทฤษฎีในเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกฎหมาย เพื่อค้นหากระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ตัวแบบของกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และทิศทางของการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม สำหรับบทความ เรื่อง “การศึกษาความรู้ความเข้าใจเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นบทความที่ผู้เขียนได้ใช้ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย แบบสอบถาม การอภิปรายกลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชนในการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของประชาชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค และได้วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาการบุกรุกดังกล่าว เพื่อหาแนวทางการการแก้ไขปัญหาและให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐ และเพื่อให้ได้รูปแบบข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบริหารจัดการปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ส่วนบทความวิชาการ เรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบความร่วมมือและการยุบรวมท้องถิ่นในต่างประเทศ: แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทย”
  ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อเปรียบเทียบเกี่ยวกับแนวโน้ม ปัจจัย และกลยุทธ์ในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น ผ่านมาตรการสร้างความร่วมมือและการยุบรวมท้องถิ่นในต่างประเทศ และเพื่อนำบทเรียนมากำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิรูปโครงสร้างท้องถิ่นไทย
  โดยมีการชี้ให้เห็นถึงบทเรียนจากทั้งญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และเยอรมันว่าล้วนมีประสบการณ์ในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นโดยผ่านมาตรการยุบรวมท้องถิ่นเข้าด้วยกัน ดังนั้น กรณีของประเทศไทยจึงมีความเหมาะสมมากกว่าการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่าง
  ท้องถิ่นในรูปแบบนิติบุคคล

  นอกจากนี้ วารสารฯ ฉบับนี้ยังมีคอลัมน์ประจำที่ชื่อว่า “เปิดแฟ้มเรื่องร้องเรียน” เป็นการนำเสนอเรื่องร้องเรียนทั้งเชิงระบบและรายกรณีที่น่าสนใจ อีก 3 เรื่อง ได้แก่ การแก้ปัญหาเชิงระบบเกี่ยวกับปัญหาการควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอต, ผู้ตรวจการแผ่นดินทวงคืนพื้นที่โบราณสถาน และ ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย

  บทความวิจัยและบทความวิชาการข้างต้นได้ผ่านการอ่านประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสาร
  ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านโดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการ
  แผ่นดินและการบริหารจัดการภาครัฐได้เป็นอย่างดี

  กองบรรณาธิการ

1-10 of 14