• วัตถุประสงค์ของวารสาร

            วัตถุประสงค์ของวารสาร วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นวารสารทางวิชาการสาขาปรัชญาและศาสนาของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในวงการวิชาการสาขาปรัชญาและศาสนาให้มีผลงานทางวิชาการในระดับสากล เป็นเวทีสำหรับการสนทนาทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนาสู่สาธารณะ วารสารฯ เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขาปรัชญาหรือศาสนาที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • กำหนดออก
    • ปีละ 1 ฉบับ ทุกเดือนธันวาคม
  • จริยธรรม (Ethics)

            วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับจริยธรรมทางวิชาการตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้แต่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับความเป็นผู้นิพนธ์ (authorship) และหลีกเลี่ยงการลักลอก (plagiarism) หากพบว่าผลงานที่ส่งเพื่อรับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ มีการกระทำผิดจริยธรรม หรือมีข้อที่ทำให้สงสัยได้ว่ามีการกระทำผิดจริยธรรม กองบรรณาธิการจะปฏิเสธการตีพิมพ์ และอาจจะพิจารณาแจ้งต้นสังกัดของเจ้าของบทความตามแต่กรณี

  • การส่งบทความ

            การส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ บทความที่จะส่งต้องเป็นบทความสาขาปรัชญาหรือศาสนศึกษาที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งชื่อและสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทาง E-mail ที่สามารถติดต่อได้ มายัง รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา E-mail : pagorn.sin@mahidol.ac.th และ parsthailand@gmail.com

 

กระบวนการพิจารณาบทความ บทความที่ส่งมาจะได้รับการพิจารณาจากบรรณาธิการและกองบรรณาธิการเกี่ยวกับความเหมาะสม ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบทความกับสาขาวิชาปรัชญาหรือศาสนศึกษา และ คุณภาพโดยรวมซึ่งครอบคลุมถึงภาษา ความเป็นเหตุเป็นผลของการจัดเรียงเนื้อหาและความถูกต้องของการอ้างอิง เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว บทความจะได้รับการพิจารณาแบบ Double-blind peer review โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564