คณะบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา (มหาวิทยาลัยมหิดล) บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร. พุฒวิทย์ บุนนาค (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) รองบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) รองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี มหณรงค์ชัย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน (มหาวิทยาลัยศิลปากร) กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ กะทิพรมราช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  กองบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  กองบรรณาธิการ

อาจารย์ พิพัฒน์ สุยะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)  กองบรรณาธิการ

อาจารย์ฟ้า วิไลขำ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)  กองบรรณาธิการ