แนวทางการกำจัดลักษณะทางการตระหนักรู้ของสภาวะจิตในทัศนะของแดเนียล เด็นเน็ตต์ปฏิเสธสิ่งที่จำเป็นต้องถูกอธิบายหรือไม่? (Does Daniel Dennett’s Eliminativist Approach on Consciousness Deny the Datum?)

Main Article Content

จิตรทิวัส นรากรไพจิตร์ (Jittiwat Narakornpaichit)

Abstract

The article is aimed to defend Daniel Dennett’s eliminativist approach on consciousness from the datum objection. The datum objection, proposed by contemporary philosophers e.g. David Chalmers and John Searle, criticizes that by rejecting the ontology of qualia as phenomenal properties, Dennett denies the crucial data that theory of mind is supposed to explain. Nonetheless, my analysis on Dennett’s so-called illusionist thesis shows that his view still emphasizes on the phenomenon of conscious experience and explains qualia as illusory intentional objects of our introspective beliefs. The article draws a conclusion that Dennett does not deny the crucial data as being objected. Moreover, his rejection on the ontology of the datum introduces a new perspective that enables him to explain qualia scientifically as illusions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
นรากรไพจิตร์ (Jittiwat Narakornpaichit) จ. (2019). แนวทางการกำจัดลักษณะทางการตระหนักรู้ของสภาวะจิตในทัศนะของแดเนียล เด็นเน็ตต์ปฏิเสธสิ่งที่จำเป็นต้องถูกอธิบายหรือไม่? (Does Daniel Dennett’s Eliminativist Approach on Consciousness Deny the Datum?). Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand, 14(1), 121–149. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/171541
Section
Research Articles