แนวคิดโครงสร้างนิยมแบบเอนเท่ เร็มของจำนวนในทัศนะของสจ๊วต ชาปิโรกับปัญหาเอกลักษณ์ของการแยกออกจากกันไม่ได้: กรณีศึกษา i และ -i (Stewart Shapiro on the ante rem structuralism of numbers and The Identity of Indiscernibles: Case Study i and -i)

Main Article Content

ขวัญตา ทรัพย์สินบูรณะ (Khwanta Sabsinburana)

Abstract

Stewart Shapiro on the ante rem structuralism of numbers reasonably answers the significant question “What are numbers?”. According to the places-are-offices perspective, numbers are places in the structures of numbers. On the other hand, according to the places-are-object perspective, numbers are objects. This notion faces with the problem of The Identity of Indiscernibles, especially in the case of i and -i i.e. i = -i. I suggest that both are distinct and weakly discernible. Furthermore, i and -i have their own “haecceity” or thisness which make them distinct.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทรัพย์สินบูรณะ (Khwanta Sabsinburana)ข. (2019). แนวคิดโครงสร้างนิยมแบบเอนเท่ เร็มของจำนวนในทัศนะของสจ๊วต ชาปิโรกับปัญหาเอกลักษณ์ของการแยกออกจากกันไม่ได้: กรณีศึกษา i และ -i (Stewart Shapiro on the ante rem structuralism of numbers and The Identity of Indiscernibles: Case Study i and -i). ournal of the hilosophy and eligion ociety of hailand, 14(1), 150 - 169. etrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/193261
Section
Research Articles