การทําอัตวินิบาตกรรมโดยได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์และแนวคิดพันธสัญญานิยมของสแคนลอน

Main Article Content

มณิสร โสนะมิตร์

Abstract

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นไปได้หาก “การทําอัตวินิบาตกรรมโดยได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์” (physician-assisted suicide) ได้รับการยอมรับในฐานะบริการด้านสุขภาพ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับเหตุผลว่าการตัดสินใจภายใต้ความเจ็บปวดนั้นมาจาก การใช่เหตุผลหรือไม่ มีเจตจํานงเสรีหรือไม่ ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการเลือกที่ถูกกดดัน รวมไปถึงปัญหาว่าการยอมรับตัวเลือกน้ีอาจกระทบต่อคุณค่าในสังคม บทความนี้จะเสนอว่าแนวคิดพันธสัญญานิยมของสแคนลอนสามารถ นํามาสนับสนุนในการอธิบายปัญหาดังกล่าว โดยมีมโนทัศน์เรื่อง “คุณค่าของการเลือก” (the Value of Choice) การอธิบายเหตุผลที่มาจากความต้องการ (desire-based accounts) และมโนทัศน์เรื่องความรับผิดชอบสองความหมาย เป็นหลักสําคัญในการตอบปัญหา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
โสนะมิตร์ ม. (2022). การทําอัตวินิบาตกรรมโดยได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์และแนวคิดพันธสัญญานิยมของสแคนลอน. Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand, 16(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/253752
Section
Research Article