ประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ใน บริษัท ไลอ้อนไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

Main Article Content

วีรศรุต สุวงค์

บทคัดย่อ

          ระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลานำมาซึ่งปัญหาการปรับตัวและเตรียมพร้อม จึงเป็นที่มาของการศึกษาว่าสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค ปัจจัยที่มีผล และแนวทางการนำข้อกำหนดกลยุทธ์ในระบบการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานใน บริษัท ไลอ้อนไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือ มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 3 ท่านพบว่ามีความสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ ผู้บริหาร ผู้ปฎิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าว จำนวน 30 คน ใช้การสรุปวิเคราะห์และอธิบายผลเชิงพรรณนา  ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัจจุบันบริษัทดังกล่าวนี้ต้องมีการปรับตัวตามมาตรฐานคุณภาพ มีปัญหาและอุปสรรคคือการต้องปรับปรุงบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านกฎหมายและระเบียบ บุคลากร และทุนที่ต้องเตรียมพร้อมโดยมีผลกระทบทั้งสิ้น และแนวทางการนำข้อมากำหนดเป็นกลยุทธ์ของการบริจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเกิดความร่วมมือ 3 ฝ่ายคือ ราชการ หน่วยงานที่รับผิดชอบและบริษัทฯ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ดุษฎี โยเหลาและคณะ. (2551). การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความสำเร็จของโรงเรียนไทย.กรุงเทพฯ: หจก. ทิพยวิสุทธิ์.

ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.(2548). วิทยาการบริหารสำหรับนักบริหารมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สาคร สุขศรีวงศ์. (2550). หลักการจัดการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อภิรดี ยิ้มละมัย. (2550). ทิศทางเศรษฐกิจไทยและแนวโน้มปี2555. วารสารวิชาการปริทัศน์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 20(1), 1-2.

Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970).Determining Sample Size for Research Activi- ties. Educational and Psychological Mea- surement, 30(3), 607 – 610.

Rothaermel. (2013). Strategic Management: Concepts and Cases. New York: Public Library.