ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสมรรถนะพนักงาน บมจ.วิริยะประกันภัยในยุคไทยแลนด์ 4.0

Main Article Content

สุวัฒน์ สุขสมฤทธิ์

บทคัดย่อ

          งานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ในปัจจุบัน และความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสมรรถนะพนักงาน บมจ.วิริยะประกันภัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถามแบบที่มีโครงสร้างเป็นเครื่องมือมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 3 ท่านพบว่ามีความสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าว จำนวน 25 คน ใช้การสรุปวิเคราะห์และอธิบายผลเชิงพรรณนา  ผลการศึกษาพบว่าการจัดการความรู้ในปัจจุบันพนักงานส่วนใหญ่มีความตื่นตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แต่มีข้อจำกัดในด้านเหตุผลปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน และความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสมรรถนะพนักงานของบริษัทดังกล่าวนี้ มีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาบริษัทอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการยืนหยัดในธุรกิจประกันภัยจำเป็นต้องมีการปรับตัวในด้านความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชวลิต สุนทร. (2550). การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กรณีศึกษา บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด. (หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

นวลละออง อุทามนตรี และรชยา อินทนนท์. (2558). การพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.วารสารศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11(1), 25-67.

ยงยุทธ เกษสาคร. (2551). การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม.กรุงเทพมหานคร:ห้างหุ้นส่วนจํากัดวี. เจ.พริ้นติ้ง.

Berardine, T. (1997). Human Resource Information Systems Improve Management Decision–Making. Canadian Manager, 22(4), 17-18.

Ceriello R. Vincent & Freeman M. Christine. (1991). Human Resource Management System : Strategies, Tactics, and Techniques. New York: Lexington Books.

David A. Gavin A. (1993). Learning in Action: A Guide to Putting the Learning Organization to. Work. USA .San Francisco: Jossey-Bass.

Nonaka, Kujiro and Takeuchi, hirotaka. (2000). Classic Work : Theory of OrganizationalKnowledge Creation in Morey, D., M.T. and Thuraisingham, B.M. Knowledge Management : Classic and Contemporary Work. Mass : The MIT Press.

Schuler, S. and Stuart, Y. (1986). Effective Personnel Management. Singapore: Harper & Row.