อิทธิบาทธรรมกับการบริหารองค์การ

Main Article Content

วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ

บทคัดย่อ

            ในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้การบริหารองค์การมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถอยู่ได้ การบริหารองค์การคือการนำพาองค์การให้ไปตามแผนที่วางไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมองว่าผู้บริหารเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่ง เพราะเป็นผู้กำกับนโยบาย ควบคุมแผน และมอบหมายงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจโครงสร้างองค์การ มอบหมายงานให้ตรงตามความรู้ความสามารถ มีการสั่งการ และมีมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงานตลอดจนถึงการควบคุมให้การบริหารเป็นไปตามแผนขององค์การ
           ในบทความนี้เสนอให้มีการใช้หลักอิทธิบาทธรรม คือ หลักธรรมในการประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย 1. ฉันทะ ความพอใจ 2. วิริยะ ความเพียรพยายาม 3. จิตตะ ความคิด และ 4. วิมังสา ความไตร่ตรอง มาเป็นแนวทางในการบริหารองค์การเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามแผนที่วางไว้

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ.ปยุตฺโต). (2551). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 16.กรุงเทพมหานคร: เอส. อาร์พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จำกัด.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
วันชัย มีชาติ.(2549). การบริหารองค์การ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไทยรัฐออนไลน์. สลดสารวัตร-ดต. ฆ่าตัวตาย เครียดงานไม่ถนัด. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www. thairath.co.th/ content/318598. (สืบค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2561).