ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ของพนักงานโรงแรม 5 ดาว

Main Article Content

เมธาวี ฮอฟมันน์
ชาญเดช เจริญวิริยะกุล
ปิยดา วงศ์วิวัฒน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และปัจจัยองค์กรของพนักงานโรงแรม 5 ดาว 2) เปรียบทียบประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของพนักงานโรงแรม 5 ดาวจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับพนักงานโรงแรม 5 ดาว จำนวน 242 คน ใช้สถิติพรรณนา, t- test, F-test และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับดังนี้ ด้านคุณภาพของผลงาน เป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการลดความขัดแย้ง ลำดับถัดมาด้านปลูกฝังความรับผิดชอบด้านการรู้จักบทบาทหน้าที่ กับด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านการเพิ่มผลผลิต และด้านการสร้างมิตรสัมพันธ์ ตามลำดับ 2) พนักงานโรงแรม ที่ระยะเวลาในการทำงานต่างกันมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมแตกต่างกัน ขณะที่พนักงานโรงแรม ที่เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตำแหน่งงานต่างกันมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน และ 3) ปัจจัยทางการบริหาร ด้านความไว้วางใจ ด้านการมอบหมายงาน ด้านบทบาท ด้านวิธีการทำงาน ด้านการพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของพนักงานโรงแรม 5 ดาว

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เบญจมาภรณ์ คำหาญพล. (2556). ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของพนักงานของบริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (ฟาร์มเฮ้าส์) (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

กเชน วังอมรมิตร. (2551). ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของพนักงาน (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.

ขวัญชัย พูลวิวัฒน์ชัยการ. (2556). ระบบการทำงานและการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ย่านสีลม) (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ปภาภรณ์ สงวนแก้ว. (2551). ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์.

ปัญญาพล แข็งแอ. (2552). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ยงยุทธ เกษสาคร. (2551). ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: เอสแอนด์จี กราฟฟิก.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1991). The Nuts and Bolts of Cooperative Learning. Minnesota: Interaction Book Company.

Kezsbom, D. (1990). Are You Really Ready to Build a Project Team. New York: John Wiley & Sons.

Parker, G. M. (1990). Team Players and Team Work: The New Competitive Business Strategy. San Francisco, California: Jossey – Bass.

Woodcock, M., & Francis, D. (1994). Teambuilding Strategy. Hampshire: Gower Publishing Company Limited.

Yamane, T. (1967). Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper and Row Publications.