กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะผู้นำกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF