ภาวะผู้นำกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย

Main Article Content

กันยพร ธีรเวคิน

บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จากคำนิยามและคุณลักษณะของภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ กลุ่มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม การวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์รายบุคคลกึ่งโครงสร้าง ที่มีประเด็นคำถามที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
   ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ คือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสังคมตามเป้าหมายขององค์การที่ได้กำหนดไว้ และความสามารถในการสร้างความตระหนักให้คนหันมาให้ความสำคัญในเรื่องการบริโภคอาหารอินทรีย์ ซึ่งในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ภาวะผู้นำองค์การมีความสำคัญอย่างมากและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม โดยคุณลักษณะของภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคม 2) ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม 3) ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ 4) ภาวะผู้เชิงวิสัยทัศน์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงพาณิชย์. (2558). ตลาดเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ. สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2558. จาก http://www.organic.moc.go.th/th/market/market_abroad.

กระทรวงอุตสาหกรรม. (2558). สศอ.ผลักดันความเชื่อมั่น “ครัว”ไทย ด้วย Eat Safe Eat Smart รับกระแส Food Safety อาเซียน-โลก. สืบค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2558. จาก http://www.industry.go.th/center_mng_gad/index.php.

Bornstein, D. (2004). How to change the world : Social entrepreneurs and the power of new ideas. New York: Oxford University Press.

Boyer et.al. (2008). Critical success factors and performance measures for start-upsocial and environmental enterprises. Gland : the SEED Initiative and International Institute for Sustainable Development.

Elkington, J., & Hartigan, P. (2008). The Power of Unreasonable People. Boston: Harvard Business Press.

The Benevolent Society. (2013). The benefits and challenges of running a social enterprise. Paddington : The Benevolent Society