กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีในการเล่าเรื่องของเรื่องเล่ากลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในจังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF