กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารกับมาตรฐานการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท(SEAT) โรงเรียนแกนนำในการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล