ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารกับมาตรฐานการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท(SEAT) โรงเรียนแกนนำในการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 The Relationship between Educational Administrators ‘s Roles and Inclusive Administration standard with SEAT Framework , the inclusive school with take leader role, Chiang-rai Primary Educational Service Area Office 4

Main Article Content

สุรศักดิ์ ทองเจียว
พูลสุข หิงคานนท์
เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) ระดับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนแกนนำในการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  2) ระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT)โรงเรียนแกนนำในการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารกับมาตรฐานการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT) โรงเรียนแกนนำในการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนแกนนำในการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร์แกน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 205คน  และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ( Multiple Stage Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ตอนที่ 2 แบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร ตอนที่3 แบบสอบถามการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT)  มีลักษณะข้อคำถามตอนที่2 และ 3 เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ (Rating scale) ความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่3 มีค่าความเที่ยง 0.98 และ 0.97  ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation )


            ผลการวิจัยพบว่า  1) บทบาทของผู้บริหารในโรงเรียนแกนนำในการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก( ค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 ) 2) มาตรฐานการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT) โรงเรียนแกนนำในการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  โดยรวมอยู่ในระดับมาก.  (ค่าเฉลี่ย 4.24  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37) 3) บทบาทของผู้บริหารกับมาตรฐานการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT) โรงเรียนแกนนำในการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก ในระดับมาก (r= 0.72)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย