กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการสอนของครูที่เน้นให้ผู้เรียนสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเองของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล