กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF