กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะข้าราชการพลเรือนที่พึงประสงค์ด้านมาตรฐานจริยธรรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF