กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF