ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

Main Article Content

กฤษ ไชยดวงจินดา
ปรีชา อนุรักษ์
ชญาดา วรรณภิระ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลจากการศึกษาพบว่า

1. องค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีทั้งหมด 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้ร่วมงาน ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการนิเทศติดตามด้านการทำงานเป็นทีมด้านการมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน ด้านการสร้างพันธะความผูกพันด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการสร้างแรงจูงใจและด้านภาวะผู้นำทางวิชาการ

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะพิเศษของผู้บริหาร นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด บุคลากรในสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา ประสบการณ์การทำงานการบริหาร และปัจจัยเกื้อหนุนตามลำดับ

 

Leadership in Educational Reform of the Administrators in the Educational Organizations under Local Administration Organizations in Thai Northern Region

The purposes of this study were to examine the components of the leadership characteristics in educational reform, and to investigate the factors influencing the leadership characteristics in educational reform of the administrators in the basic educational organizations under the local administration organizations in Thai Northern Region.The research instruments included a series of questionnaires. The data was analyzed by exploratory factor analysis and multiple regression analysis to seek for the leadership components in educational reform. The findings showed that:

1. The components of the leadership characteristics in educational reform of the administrators in the educational organizations under local administration organizations in Thai Northern Regioncomprised 9 developmental strategies: colleague development, leadership characteristics for change, supervising skills, teamwork skills, influencing the colleagues, involvement construction, learning organization establishment, motivational enhancement, and academic leadership.

2. The factors influencing the leadership characteristics in educational reform of the administrators in the educational organizations under local administration organizations in Thai Northern Region included : the administrators’ special characteristics, the policy set by the head office, the staff working in the educational organizations, the size of the educational organizations, administrative working experience, and other supportive factors.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความ