Return to Article Details ปัญหาในทางปฏิบัติจากข้อกำหนดตาม (ร่าง) มาตรฐานการบัญชี เรื่อง เกษตรกรรมของบริษัทกลุ่มธุรกิจพืชผลทางการเกษตร Download Download PDF