ปัญหาในทางปฏิบัติจากข้อกำหนดตาม (ร่าง) มาตรฐานการบัญชี เรื่อง เกษตรกรรมของบริษัทกลุ่มธุรกิจพืชผลทางการเกษตร

Authors

  • พิษณุ กาญจนคลอด นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี ภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ รองศาสตราจารย์ภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สันสกฤต วิจิตรเลขการ อาจารย์ภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

กลุ่มของสินทรัพย์ชีวภาพ, กิจกรรมทางการเกษตร, ธุรกิจพืชผลทางการเกษตร, Group of Biological Assets, Agricultural Activity, Agricultural Business

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาถ้าร่างมาตรฐานการบัญชี เรื่องเกษตรกรรมถูกบังคับใช้การศึกษาพบว่าบริษัทที่จะได้รับผลกระทบมีถึงเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรที่ศึกษา การวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นปัญหาที่กิจการของบริษัทกลุ่มธุรกิจพืชผลทางการเกษตรให้ความสำคัญ ในประเด็นของ ปัญหาในการพิสูจน์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือของการวัดมูลค่ายุติธรรม ปัญหาในการพิสูจน์การเปลี่ยนแปลงราคา และการกำหนดราคาโอนในกรณีของกิจการทำธุรกิจครบวงจร การศึกษาชี้ให้เห็นว่าการเปิดช่วงระยะเวลาให้ทดลองประยุกต์ใช้ก่อนการบังคับใช้จริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทางปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพบัญชี กรมสรรพากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน และการแก้ไขปัญหาราคาโอนของบริษัทในเครือ โดยกรมสรรพากรจะเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง จะทำให้การบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประสบความสำเร็จ

คำสำคัญ : กลุ่มของสินทรัพย์ชีวภาพ กิจกรรมทางการเกษตร ธุรกิจพืชผลทางการเกษตร

 

ABSTRACT

Study on problems and solutions when the draft of accounting standard on agriculture has been enforced. The study found almost half of the population companies will be affected. The difficulty in measure the fair value of agricultural products is a major concern of firms. The issues of physiological changes, the reliability of the measurement at fair value, proving changes in fair value, and transfer pricing within the company group are among those problems. The study suggested that the opening time trial application before actual implementation, conferences of stakeholders, eg. Federation of Accounting Professions, the Revenue Department and other related parties, and resolution in the transfer price that the Revenue Department seems to be an important agency, are important to the success of the standard’s implementation.

Keywords: Group of Biological Assets, Agricultural Activity, Agricultural Business

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

กาญจนคลอด พ., ฉัตรอัครพัฒน์ ป., & วิจิตรเลขการ ส. (2013). ปัญหาในทางปฏิบัติจากข้อกำหนดตาม (ร่าง) มาตรฐานการบัญชี เรื่อง เกษตรกรรมของบริษัทกลุ่มธุรกิจพืชผลทางการเกษตร. Modern Management Journal, 10(2), 47–57. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11831