Return to Article Details การจัดทำแผนยุทธศาสตร์: กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Download Download PDF