การจัดทำแผนยุทธศาสตร์: กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Authors

  • เสน่ห์ จุ้ยโต รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

แผนยุทธศาสตร์, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, Strategic plan, Office permanent secretary for agricultural and cooperative

Abstract

บทคัดย่อ

แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2552-2555) เป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระบวนการในการจัดทำแผนฯ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริหาร การจัด Focus Group Interview เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งโอกาส และอุปสรรคของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรพันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี 4 ประการ ได้แก่ 1) อำนวยการ 2) สนับสนุน 3) บูรณาการ 4)ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป้าประสงค์หลักมี 3 ประการ ได้แก่ มีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ มีการพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นองค์การสมรรถนะสูง เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ค่านิยมร่วมมี 4 ประการ ได้แก่ ร่วมมือร่วมใจ โปร่งใสเปิดเผยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทันสมัยถูกต้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์มี 3 ประการ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างบูรณาการประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 1) พัฒนาการวางแผนอย่างบูรณาการ 2) ปรับปรุงระบบการประสานงานให้มีประสิทธิภาพและ 3) ปรับปรุงระบบการบริการสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหน่วยประเด็นยุทธศาสตร์มีงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่องค์กรสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 1) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง 2) พัฒนาสำนัก/กองเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 3) พัฒนาวัฒนธรรมการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ 4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการอย่างครบถ้วนและทันสมัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ คือ 1) ปฏิบัติการด้านฝนหลวงให้ทั่วถึงทันการณ์ 2) วิจัยและพัฒนาด้านหม่อนไหมอย่างต่อเนื่อง 3) ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม 4) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 5) ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ 6) พัฒนาระบบการช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ และ 7) พัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ

คำสำคัญ : แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ABSTRACT

The strategic plan (2009 – 2012) is formulated for direction the office of the permanent secretary for agricultural & cooperative’s implementation. It’s done by the joint of authorized working committee and the consultancy team from Sukhothai Thammathirat Open University. The participative methods, focus group interview, workshop, brainstorming are used for finding the problems, service delivered and stakeholder’s expectation including the executive interview. The vision statement is “to be high performance organization in integrated directing and supporting for developing the agricultural and cooperatives in order to reach the results and improving the quality of farmer’s life”. The mission has been defined for 4 areas such as direction, supporting, integrating, inspecting and performance evaluating. The shared value consists of 4 issues such as collaboration, transparency, result oriented, update and accuracy. There are 3 strategic imperative as following: strategic imperative 1 developing the integrating management consisted of 3 strategies such as developing the integrating plan, improving the efficient coordinating system, improving the service system; strategic imperative 2 developing the divisions to be a high performance organization consisted of 4 strategies such as developing HR by competency based, developing the divisions to be a HPO, developing the result oriented culture, developing the IT system for management and services; strategic imperative 3 supporting the agriculture and cooperative development consisted of 7 strategies such as operating the royal rain making covered the target areas promptly, research and development in sericulture, promoting production, conservative and developing in sericulture, strengthening the farmers and farmer’s community, supporting and educate the sufficiency economy theory to the farmers, developing the healing system from the natural disaster for the farmers, and development the agricultural cooperating with foreign countries,

Keywords : Strategic plan, Office permanent secretary for agricultural and cooperative

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

จุ้ยโต เ. (2013). การจัดทำแผนยุทธศาสตร์: กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. Modern Management Journal, 10(1), 26–38. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11843

Most read articles by the same author(s)