"How People Change: Relationships and Neuroplasticity in Psychotherapy”

Authors

  • Saowathan Phoglad,PhD Faculty of Social Administration, Thammasat University

Keywords:

psychotherapy, Relationships and Neuroplasticity in Psychotherapy”

Abstract

ปัจจุบันการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะของงานบำบัดนั้น มีการนำวิธีคิดและแนวปฏิบัติทางด้านการแพทย์และจิตวิทยาเข้ามาผสมผสานกับกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางในการบำบัด หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้บริการ ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการบำบัด                                                                                                                                   ภาพรวมเนื้อหาในหนังสือ “How People Change: Relationships and Neuroplasticity in Psychotherapy” ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตและ การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ อันเป็นหัวใจสำคัญยิ่งต่อการประสบความสำเร็จใน การปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการการบำบัด เช่น การปฏิบัติงานของ นักสังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยา ด้วยแนวทางการบำบัดแบบ psychotherapy ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

Author Biography

Saowathan Phoglad,PhD , Faculty of Social Administration, Thammasat University

Lecturer, Faculty of Social Administration, Thammasat University

Downloads

Published

31-05-2020

How to Cite

Phoglad, S. . (2020). "How People Change: Relationships and Neuroplasticity in Psychotherapy”. Journal of Social Work, 28(1), 251–260. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swjournal/article/view/242591

Issue

Section

Book Review