About the Journal

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ นําผลงานทางวิชาการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ตีพิมพ์เผยแพรสู่สาธารณะชน
2. เพื่อส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริม การพัฒนานโยบายใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางสังคมโดยส่วนรวม

กระบวนการพิจารณาบทความ

บทความใน “วารสารสังคมภิวัฒน์” นี้แต่ละเรื่องผ่านการกลั่นกรองจาก Peer Review Committee ไม่น้อยกว่า 2ท่าน แบบ Double-Blind

ประเภทของบทความ

รายงานวิจัย (research report) บทความวิชาการ (academin article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (book review)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ 

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

กำหนดการตีพิมพ์

วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี 

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

 เจ้าของวารสาร

  • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ