english The access to housing welfare for disabled inmates : A case study prison management group region 10 (Bangkok, Nonthaburi)

Authors

  • ภัทราพร จันทร์เจริญ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

english

Abstract

This research is an integral part of the study of the access to, and the use of welfare benefit for, disabled inmates: a case study prison management group region 10 (Bangkok, Nonthaburi). Its objective is to study the access and awareness level of housing welfare for disabled inmates. The study method is a quantitative research whereby using questionnaire as an inform collection method. Focus group is 194 disabled inmates imprisoned within prisons and corrections institutions in Bangkok and Nonthaburi province. Non-parametric is used for research analysis method, i.e. frequency, percentage, average, and deviation standard. Most of focus group gender is male, with age range 31-40 years old. The education level is an elementary degree. Drug case is the most one they committed, with an average imprisonment 1-10 years. 96.6% of them is the sentenced inmates with registered disabled inmates. Most of them are in the third type of disability (movement or body). The result of the access to housing welfare within prisons and corrections institutions could be categorized into 2 service types: 1) Housing service 2) Conveniences and support service for body. It is found that disable inmates can access to housing welfare, whereas cannot access to conveniences and support service for body provided by prisons and corrections institutions.

References

1. กรมราชทัณฑ์ ส่วนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังพิการ. กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์
2. กรีฑา จงจิตต์. (2552) ความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษธนบุรี. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3. คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ :ICRC. (2555). น้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัยในเรือนจำ คำแนะนำเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: ภูมิภาคกรุงเทพ.
4. เจนณรงค์ อุนันธชัย. (2549). การเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมของพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ (Thammasat University Academic Supportive Staff’s Access to Welfare Benefits Provided by the Social Security Fund). (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5. จักรภพ ดุลศิริชัย. (2556). การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการในจังหวัดขอนแก่น กรณีศึกษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 3(1)
6. ธนา ยุสธนธิติ, ประฤดา สุริยันต์ และยุวดี ถิรธราดล. (2549). สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม. กรุงเทพฯ: เอกพิมพ์ไท.
7. ธัญชนก ไม้แก้ว และธานี วรภัทร์. (2564). ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและการรักษาอนามัยผู้ต้องขังและผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำและทัณฑสถาน (Problems and Obstacles to the protection and hygiene of inmates and sick inmates in prisons and correctional institutions). วราสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ 8(6)
8. ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร์. (2563). แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการจัดการในสถาบันกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ (Guidelines for the Development of Models and Management in institutions of division of welfare protection and development for persons with Disabilities. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, ปีที่ 28(2)
9. ธีราพร ดาวเจริญ. (2559). การเข้าถึงสวิสิการสังคมสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในอำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาศิลปากร, คณะศิลปะศาสตร์.
10. นิรมล รองศรีแย้ม. (2552). การเข้าถึงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยของผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
11. ปาณิธาน ตึงตระกูล. (2556). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในด้านสุขอนามัย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์
12. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ และคณะ, สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ. (2556). การติดตามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการและการพัฒนารูปแบบระบบสวัสดิการที่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ. มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
13. วารี ปัญจะผลินกุล. (2543). การเข้าถึง (access) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ: ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์ (The Accessibility of Rehabilitation Services: A case study of the office of the committee on Rehabilitation of Disabled Persons, Department of Public Welfare). (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.
14. ศิริลักษณ์ มาปง. (2551). การเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการภายหลังการจดทะเบียนคนพิการ: ศึกษาเฉพาะศูนย์บริการจดทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสระบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
15. สำนักสังคมสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์. (2551). รายงานการศึกษาวิจัยการเสริมสร้างสมรรถนะและการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์. กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์.
16. สุดา สุวรรณรักษ์. (2549). การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง: ภาพสะท้อนจากผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
17. อรสา บุพโกสุม. (2550). ประเภทเครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางสายตา : กรณีศึกษา ณ มูลนิธิคอลฟิลด์ เพื่อคนตาบอด . (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

Downloads

Published

2021-12-30

How to Cite

จันทร์เจริญ ภ. (2021). english The access to housing welfare for disabled inmates : A case study prison management group region 10 (Bangkok, Nonthaburi). Journal of Social Synergy, 12(3), 14–24. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/thaijss/article/view/254394

Issue

Section

Research Report