สังคมสงเคราะห์กับการรับมือสถานการณ์ความรุนแรงในสังคมไทย

Authors

  • Pitpichai Hansaudom -

Keywords:

สังคมสงเคราะห์ สถานการณ์ความรุนแรง สังคมไทย

Abstract

ประเทศไทยได้มีบทบัญญัติทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญกับบทลงโทษทางสังคมแก่ผู้ที่กระทำความรุนแรง ผ่านการใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างเข้มงวด และรัดกุม แต่สถานการณ์ความรุนแรง      ในสังคมไทย ก็ยังเกิดเหตุกรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง บ่อยครั้ง มีแนวโน้มที่จะลุกลามและยกระดับความรุนแรงนำไปสู่   การสังหารหมู่ ด้วยการใช้อาวุธปืนกราดยิง การฆ่าล้างคร่าชีวิตคนในครอบครัว คนในสังคม ผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมากต้องบาดเจ็บ ล้มตาย สังคมไทยปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยความรุนแรงที่เป็นปัญหาใกล้ตัว สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง         ต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งทำให้เกิดความสูญเสียต่อร่างกาย จิตใจ สุขภาพ ทรัพย์สิน และชีวิต คำถามที่ตามมา คือ สิ่งใดเป็นภูมิหลัง มูลเหตุจูงใจของผู้กระทำความรุนแรง มีแนวคิดหรือทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายถึงสาเหตุหรือองค์ประกอบของการก่อเหตุร้ายได้ หน่วยงานหลักใดที่จะมารับมือ จัดการกับปัญหาความรุนแรง       ในสังคมไทย การบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อบรรเทาและเยียวยาความรุนแรงในสังคมไทย มีแนวทางเช่นใด     นักสังคมสงเคราะห์ในฐานะเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ทำหน้าที่ดูแลทำงานใกล้ชิดกับบุคคล กลุ่มคน ชุมชน และสังคมไทย   จะมีบทบาทและเข้ามามีส่วนร่วมในการรับมือสถานการณ์ความรุนแรงของสังคมไทยอย่างไร รวมทั้งหนทาง วิธี     เพื่อควบคุมและลดสถานการณ์ความรุนแรงในสังคมไทยสามารถกระทำได้อย่างไร                                                

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Hansaudom, P. (2022). สังคมสงเคราะห์กับการรับมือสถานการณ์ความรุนแรงในสังคมไทย. Journal of Social Synergy, 13(3), 43–59. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/thaijss/article/view/262574

Issue

Section

Academic Articles