เรียน ผู้เขียนทุกท่าน

ทางกองบรรณาธิการ วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการส่งพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร ฯ ทั้งนี้ เนื่องด้วยบทความที่ได้ส่งเข้าระบบมีจำนวนมากและบทความมีคิวตีพิมพ์จนถึงรอบปลายปี 2568 (ฉบับที่ 2) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกองบรรณาธิการจึงมีความจำเป็นต้องขออนุญาตปิดรับบทความใหม่ที่จะส่งเข้าพิจารณาเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างระบบและแผนที่กำหนด 

ขอแสดงความนับถือ

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Dear Authors,

We'd like to thank everyone who shown interest in submitting an article to the Journal of Thai Hospitality and Tourism. However, the journal has received a large number of submissions, and the articles are already scheduled for publication until the end of 2025 (issue 2). As a result, in order to function efficiently, the editorial staff must request permission to temporarily close the acceptance of new items submitted for consideration.

Regards,