วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย : Journal of Thai Hospitality and Tourism

       ตามที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ซึ่งวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ได้รับผลการประเมินและจัดให้อยู่ในฐานข้อมูลวารสาร กลุ่มที่ 2 และจะพัฒนาผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อมาตรฐานที่สูงขึ้นต่อไป 

ทั้งนี้ วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม – มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

ISSN    1905–6303

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการและการค้นคว้าวิจัย

3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง

       ผลงานที่รับตีพิมพ์ อาจอยู่ในรูปแบบ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความที่คัดย่อจากวิทยานิพนธ์ และบทพินิจหนังสือ (Book review)

  การส่งบทความตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการรับบทความได้ที่    SUBMISSION

  คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความใหม่  AUTHOR GUIDELINES (09/07/2563)

  จริยธรรมการตีพิมพ์บทความ    PUBLICATION ETHICS

 _____________________________________________________________________________

  การรับรองผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์วารสารวิชาการ (13/08/62)

       ตามเงื่อนไขการรับบทความในส่วนของ SUBMISSIONS ข้อ 3 และข้อ 8 ที่ระบุว่าเจ้าของผลงานต้องส่งบทความ
พร้อมแนบหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบจากระบบอักขราวิสุทธิ์ ประกอบกับผลงานต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษาอังกฤษทางไวยากรณ์จากเจ้าของภาษาแล้ว (ทั้งบทคัดย่อและเนื้อหา)

ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของบทความทุกท่าน แนบเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วย
  บทความ | หลักฐานจากระบบอักขราวิสุทธิ์ | แบบฟอร์มการส่งบทความ   (update 19.05.2020)

(หมายเหตุ: การลงชื่อในส่วนของเจ้าของบทความ รบกวนขอเป็นลายมือชื่อ (Signature) เท่านั้น)

ขอแสดงความนับถือ

Vol. 15 No. 2 (2020): Journal of Thai Hospitality & Tourism (July - December 2020)

View All Issues

Indexed in