บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา มงคลวนิช

Abstract

วารสารบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2556) ประกอบด้วยบทความวิจัย 6 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง โดยเริ่มจากบทความวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง การรับรู้จริงทัศนคติ ภาพลักษณ์ ความภักดีและพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจัยด้านเมนูอาหาร คุณค่าทางโภชนาการคุณภาพบริการ และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความภักดีต่อการอาหารปักษ์ใต้ ในเขตอำเภอหัวหิน ผลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ประกอบการต่อคุณภาพสัมพันธภาพระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคในธุรกิจสปาขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร คุณภาพผลกระทบของคุณภาพการบริการของธุรกิจนำเที่ยวที่มีต่อความประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปใจังหวัดเชียงราย แนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมระดับ 4 ดาวเครือภายในประเทศ และบทความวิชาการเรื่อง ECOTOUISM ETHICS AND THE POLEBALANCINGTECHNIQUEทั้งนี้ บทความทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ให้ได้บทความที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อนำเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของสมาคมฯ และในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)ในนามของกองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการประเมินบทความต่าง ๆ ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเล่มนี้ และขอขอบคุณเจ้าของบทความที่ได้ส่งบทความที่ดีมีประโยชน์มาพิมพ์เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorial