ปัจจัยรายการอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพการบริการ และปัจจัยทางการ ตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค และความภักดีต่ออาหารปักษ์ใต้ ในเขตอำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Main Article Content

รัตติยา เม่งก่วง

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารปักษ์ใต้ ในเขตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการอาหารปักษ์ใต้แต่ละชนิดกับความภักดีต่ออาหารปักษ์ใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทางโภชนาการกับความภักดีต่ออาหารปักษ์ใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความภักดีต่ออาหารปักษ์ใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับความภักดีต่ออาหารปักษ์ใต้ และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคกับความภักดีต่ออาหารปักษ์ใต้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ(survey research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้มาบริโภคอาหารปักษ์ใต้ในร้านอาหารปักษ์ใต้ ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ทฤษฎี ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้ทั้งสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน อันได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t (t-test)สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และสถิติวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(Pearson’s Correlation Coefficient)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article