ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้บริโภคกลุ่มไมซ์ในจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

อนันต์ สุนทราเมธกุล

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้บริโภคกลุ่มไมซ์ในจังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจำนวน  400  คน  ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว  และ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเบื้องต้นได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ใช้วิธีการทดสอบค่าทีและ วิธีการทดสอบค่าเอฟ ในกรณีพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทำการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คือ  ปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  ปัจจัยทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในระดับมาก  กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันให้ความสำคัญต่อ กระบวนการให้บริการ ประเด็นความสะดวก รวดเร็ว แตกต่างกัน  กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันให้ความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์  ประเด็นการมีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม  และการมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน   การส่งเสริมการตลาด ประเด็นการลดราคาสมนาคุณ และ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประเด็นการมีห้องสุขาที่สะอาดเพียงพอ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: พฤติกรรมการท่องเที่ยว  ผู้บริโภคกลุ่มไมซ์

 

 

Abstract

This study aimed to investigate factors affecting in tourism behavior of MICE consumer in Ubonratchathani province. The data were collected from surveying 400 tourisms by accidental sampling. The questionnaire content included personal information, information about tourism behavior and information about the factors that affecting in tourism behavior. Data were analyzed by using a basic statistical that included percentages, means and standard deviations. The data correlation and the research hypothesis were analyzed by using the T test and the F test method. If found to have a statistically significant difference at the 0.05 level we will compare the pair. The research results indicated as followings: Marketing factors in the place, physical evident factors affects to the tourism behavior of high level. Samples with different genders focused on convenience, and speed of the service process. Samples with different levels of income focused on the product factors on the beautiful nature for tourism activities and the standard facilities for tourism, the sales promotion factors on discount and premium, and the physical environment factors on enough and clean toilets by statistically significant difference at the 0.05

Keywords: Tourism Behavior, MICE Consumer

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article