บรรณาธิการ

Main Article Content

ชลลดา มงคลวนิช

Abstract

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556)ประกอบด้วย บทความวิจัย 7 เรื่อง โดยมีเนื้อหาเริ่มจากบทความวิจัย การประเมินความพร้อมทางการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็กอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกที่พักรีสอร์ทของนักท่องเที่ยว กับการจัดการส่วนประสมทางการตลาดที่พักรีสอร์ท แนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การตลาดการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ Westerners’ new authentic desires and thechallenges for Thailand ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน้ำ และบทความวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : ทิศทางของพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นบทความที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่นในการสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 ของสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว(ประเทศไทย) ทั้งนี้ บทความทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ประเมินบทความ(Peer Reviewer) เพื่อให้ได้บทความที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในนามของกองบรรณาธิการ วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว(ประเทศไทย) ขอถือโอกาสเชิญชวนคณาจารย์ และนักวิชาการเสนอบทความเข้ารับการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณาจารย์นักวิชาการและผู้อ่านทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article