การตลาดการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในจังหวัด เชียงใหม่

Main Article Content

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ

Abstract

บทคัดย่อการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวนับเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทุกปี อันเนื่องมากจากความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยและความคุ้มค่าของราคา ตามลำดับ สำหรับงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ที่เหมาะสมของการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ และ3) เพื่อแนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น โดยมีกระบวนการวิจัยประกอบด้วย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative Research andQualitative Research) โดยมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมหน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 342 คน ผลการศึกษา ด้านพฤติกรรมประกอบด้วย 1) การจ่ายเงินของนักท่องเที่ยว 2) ระยะเวลาในการท่องเที่ยว3) แหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว 4) ประเภทที่พัก และ 5) กิจกรรมการท่องเที่ยวสำหรับส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมประกอบด้วย 9 ประการ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ช่องทางการจัดจำหน่าย 4) การส่งเสริมการขาย 5) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 6) ความร่วมมือทางธุรกิจ 7) การจัดองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ 8) บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และ9) อำนาจการซื้อ ส่วนการตลาดการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ ควรประกอบด้วย 1) การวางแผนการตลาดร่วมกัน (Planning) 2) การพัฒนาสินค้าและบริการ(Product andService Development) 3) การทำตลาดอาศัยโครงข่ายการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว (Longstay TourismNetworking) 4) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว(Human Resource Development) 5) การกำหนดราคาของสินค้าและบริการ (Price) 6) การทำตลาดแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Friend-To-Friend)และ 7) การทำตลาดโดยความร่วมมือกับภาครัฐ (Cooperating with government)คำสำคัญ : การตลาดการท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น การท่องเที่ยวพำนักระยะยาว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article