การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : ทิศทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Main Article Content

จีระนันท์ ทองสมัคร

Abstract

บทคัดย่องานเขียนชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมจากหลากหลายนักวิชาการเพื่อนำเสนอแนวคิด ความหมาย สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และทิศทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้กล่าวถึงความเป็นมาของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ประกอบด้วยเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหากมีการพัฒนาอย่างเหมาะสม อันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อกระบวนการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ร่วมกันรักษาสมดุลของทรัพยากรท้องถิ่น เกิดการเรียนรู้ และโดยเฉพาะการถ่ายทอดประสบการณ์เป็นการสร้างมูลค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว บนพื้นฐานแห่งความเป็นท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์สามารถสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าวตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยไม่ทำลายทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของลูกหลานในอนาคตคำสำคัญ:การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การพัฒนาการท่องเที่ยว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article