บทบรรณาธิการ

Main Article Content

รศ.มนัส ชัยสวัสดิ์

Abstract

วารสารการบริการและการท่องเที่ยว ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(มกราคม – มิถุนายน 2555) เป็นฉบับแรกของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 2 ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช เป็นนายกสมาคมและผมเป็นบรรณาธิการ วารสารฉบับนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นวารสารทางการบริการและการท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism) ฉบับแรกของไทย ผมในฐานะบรรณาธิการขอเรียนว่าผมมีความตั้งใจจะพัฒนาให้วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทยของสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ผมได้ขอความร่วมมืออาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเข้ามาเป็นกองบรรณาธิการ ทุกท่านมีประสบการณ์งานวิจัยในระดับปริญญาเอกและทางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยมุ่งหวังเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของประเทศไปสู่ระดับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกโดยเฉพาะในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อความเป็นสากลของสาขาวิชานี้สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ศิริรัศมี บรรณาธิการก่อตั้งวารสารที่ได้ฝ่าฟันนาวารสารให้เป็นที่ยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorial