ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015: ความท้าทายต่อหลักสูตรการท่องเที่ยวและการผลิต บุคลากรของประเทศกัมพูชา

Main Article Content

อารีย์ ถิรสัตยาพิทักษ์

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของการจัดการหลักสูตรการบริการและการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชาและแนวทางการสร้างความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยใช้การวิจัยเอกสารการสำรวจตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามและการจัดประชุมเฉพาะกลุ่มในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะกลุ่มไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015และการปฎิบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน การจัดการหลักสูตรมีจุดอ่อนในด้านงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ จำนวนนักศึกษาที่เพียงพอต่อการจัดการหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้สถาบันการศึกษาในอาเซียนควรมีการจัดตั้งกองทุนบริหารการศึกษาอาเซียนเพื่อช่วยเหลือมหาวิทยาลัยที่ด้อยโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร บุคลากรและนักศึกษาและควรมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทางไกลด้านการบริการและการท่องเที่ยว (Distance Learning Curriculum in ASEAN Hospitality and Tourism) ระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article