การท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบเพื่อสร้างการเรียนรู้ ผ่านการสื่อความหมายสำหรับนักท่องเที่ยว สูงอายุชาวยุโรป

Main Article Content

ราณี อิสิชัยกุล
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบ (2) ค้นหาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและรูปแบบการสื่อความหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุจากทวีปยุโรป (3) สำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวยุโรปต่อการสื่อความหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การเรียนรู้ และผลลัพธ์จากการท่องเที่ยว และ (4) เสนอแนะแนวทางการจัดการสื่อความหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงคุณค่าสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวยุโรป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article