ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ: กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจำนวน 400 คน สอบถามถึงความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครประเภทต่าง ๆ 20แห่ง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวตามความสนใจสถานที่ท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) และวิธีการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) ผลการศึกษาพบว่า สามารถจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวได้เป็น 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่สนใจสถานที่ท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา (2) กลุ่มที่สนใจสถานที่ท่องเที่ยวประเภทสถานบันเทิง (3) กลุ่มที่สนใจสถานที่ท่องเที่ยวประเภทศาสนสถาน และ (4) กลุ่มที่สนใจสถานที่ท่องเที่ยวตามความมีชื่อเสียง จากนั้นทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวกับ ด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ผลการศึกษาพบว่า เพศ ระดับการศึกษา และภูมิลำเนาของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความสนใจสถานที่ท่องเที่ยว แต่อายุของนักท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับความสนใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article