จาก... เวลาว่างแบบ “ผู้หญิง”สู่...หลากหลายมิติแห่งการท่องเที่ยว

Main Article Content

รัชนีกร แซ่วัง

Abstract

การใช้เวลาว่างของผู้หญิงแตกต่างกับของผู้ชายเนื่องจากการประกอบสร้างทางสังคมและความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ผู้หญิงมักถูกยึดโยงกับพื้นที่ส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับบ้าน งานบ้านและการใช้เวลาว่างอย่างมีเงื่อนไข หากเมื่อใดที่ผู้หญิงต้องการมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นของผู้ชาย ผู้หญิงต้องประสบปัญหาการกีดกันและอคติทางเพศตามแนวคิดแบบปิตาธิปไตย ด้วยเหตุนี้ประเด็นเรื่องผู้หญิงและการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเท่าเทียมกัน แต่แนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรมและมุมมองหลังสมัยใหม่ได้ให้ความหมายของความเป็นหญิงที่ตรงข้ามกับปิตาธิปไตย โดยมองว่าความเป็นหญิงมีอำนาจต่อรองมิได้อ่อนด้อย และมีความหลากหลาย ด้วยแนวคิดดังกล่าว ทำให้มุมมองด้านผู้หญิงและการท่องเที่ยวเปิดกว้างสู่บริบทอื่น ๆ และประยุกต์ให้เข้ากับความหลากหลายของนักท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากความหลากหลายของผู้หญิง ซึ่งไม่ได้มีเพียงความหลากหลายเท่านั้น ผู้หญิงยังมีความเป็นปัจเจก ที่ทำให้เกิดตลาดเฉพาะกลุ่มเนื่องจากความต้องการเฉพาะบุคคลแตกต่างกันไป ทั้งนี้ต้องมีการศึกษาและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article